Marian Prayer / Modlitwy maryjne: Pentecost and Mary (23)

The “feast of harvest, of the first fruits of your labor, of what you sow in the field,” (Ex 23:16) was called “Pentecost” in Greek, because it was celebrated fifty days after the feast of the Pasch. It was also called the feast of weeks, because it fell true seven weeks after the Pasch. The celebration of Pentecost later also became the feast of the renewal of the covenant.
For us it is the descent of the Holy Spirit on the Apostles and on the first community of Christ’s disciples who “devoted themselves with one accord to prayer,” together with Mary the Mother of Jesus. The feast of harvest becomes the feast of the new “harvest” for which the Holy Spirit is responsible: the harvest in the Spirit. This harvest is the fruit of the seed sown by Christ. In the Pentecost event the Holy Spirit remains the mysterious God. Mary, too, was enveloped in the mystery, as the quiet hour of the Annunciation indicates! But, Pentecost was different. It was a theophany, a powerful manifestation of God. It is by God’s design that Mary was present in the Upper Room.

“Święto Żniw, pierwszych zbiorów z tego, co posiałeś na roli” (Wj 23,16) było nazwane “Pięćdziesiątnicą” po grecku, bo obchodzono je 50 dni po Passze. Nazywano je też świętem tygodni, bo przypadało siedem tygodni po Passze. Później stało się to święto odnowienia Przymierza.

Dla nas jest to Zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów i pierwszą wspólnotę uczniów Chrystusa, którzy “przebywali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa”. Święto Żniw stało się świętem nowych żniw, których autorem jest Duch Święty. Oto żniwa, które są owocem Słowa, które jak ziarno zasiał Chrystus. W czasie Pięćdziesiątnicy, Duch Święty pozostaje tajemniczym Bogiem. W tej tajemnicy zanurzona jest Maryja, jak ukazuje to chwila Zwiastowania. Ale Zesłanie Ducha Świętego jest inne. Była to teofania, potężne objawienie się Boga. I Bóg pragnął, aby Maryja była wtedy w “sali na górze”, czyli w Wieczerniku.

Comments are closed.