Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to Our Lady Queen of the Universe (30)

On August 22, the Roman Catholic Church celebrates a memorial in honor of the Queenship of Mary. This memorial is placed in the octave of the Assumption. Assumption and Coronation must be sharply distinguished. Whereas the assumption has been the object of dogmatic definition (1950), the coronation of Mary has never been more than a pious advocation (rosary), an iconographic motif (since the twelfth century) and a devotional custom (coronation of Mary statues known already in the early Middle Ages). However, the coronation points to a Marian title known in Christian tradition since from the beginning of the fourth century. Since the Council of Nicea in 787, the Church has often asserted that it is lawful to venerate images of Christ, Mary and the saints. This is an ancient practice of the Christian churches in both the East and in the West. Coronation is one form of reverence frequently shown to images of the Blessed Virgin Mary. It is especially from the end of the sixteenth century that in the West the practice became widespread for the faithful, both religious and laity, to crown images of the Blessed Virgin. The popes not only endorsed this devout custom but on many occasions, either personally or through bishop-delegates, carried out the coronation of Marian images. Pray here to Our Lady of the Universe

W dniu 22 sierpnia Kościół rzymskokatolicki obchodzi uroczystość ku czci Królowej Maryi. To wspomnienie jest umieszczone w oktawie Wniebowzięcia NMP. Wniebowzięcie i koronację należy wyraźnie rozróżnić. O ile Wniebowzięcie było przedmiotem definicji dogmatycznej (1950 r.), o tyle koronacja Maryi nigdy nie była czymś więcej niż pobożną praktyką (różaniec), motywem ikonograficznym (od XII wieku) i nabożeństwem (znaną już koronację posągów Marii we wczesnym średniowieczu). Jednak koronacja wskazuje na maryjny tytuł znany w tradycji chrześcijańskiej od początku IV wieku. Od czasu soboru nicejskiego w 787 roku Kościół często podkreślał, że wolno oddawać cześć wizerunkom Chrystusa, Maryi i świętych. Jest to starożytna praktyka kościołów chrześcijańskich zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Koronacja jest formą czci, którą często okazuje się wizerunkom Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie od końca XVI wieku na Zachodzie upowszechniła się praktyka koronowania wizerunków Najświętszej Dziewicy przez wiernych, zarówno zakonników, jak i świeckich. Papieże nie tylko popierali ten pobożny zwyczaj, ale wielokrotnie, osobiście lub przez biskupów-delegatów, dokonywali koronacji obrazów maryjnych. Tutaj znajdziesz śpiewane Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Comments are closed.