Marian prayers / Modlitwy maryjne: Prayer to the Theotokos (28)

The title “Mother of God” is the Western church’s equivalent of the ancient Eastern title Theotokos. The usual Latin translations are Dei Genitrix. Familiar English translations are “Mother of God” or “God-bearer” – but these both have different literal equivalents in Greek: “who gave birth to one who was God” and “whose child was God”. In 431, the Council of Ephesus sanctioned the title Theotokos for Mary as a way of declaring and protecting the divinity of Christ. The title declares the most important truth about Mary: She is the Mother of God. When we celebrate this feast [January 1], we honor not only Mary but Jesus, true God and true man. We proclaim the glorious truth that in Mary’s womb the Second Person of the Trinity united himself completely with our humanity.

Prayer To Mother of God: Rejoice, Virgin Birthgiver-of-God, Mary, Full of Grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb, for you have given birth to the Saviour of our souls. Amen

Tytuł „Matka Boża” jest w zachodnim kościele odpowiednikiem starożytnego wschodniego tytułu Theotokos. Typowe łacińskie tłumaczenia to Dei Genitrix. Znane angielskie tłumaczenia to „Matka Boża” lub „Niosąca Boga” – ale oba mają różne dosłowne odpowiedniki w języku greckim, które tłumaczą się odpowiednio „która urodził Tego, który był Bogiem” i „której dzieckiem był Bóg”. W 431 roku Sobór Efeski zatwierdził tytuł Theotokos dla Maryi jako sposób głoszenia i ochrony boskości Chrystusa. Tytuł głosi najważniejszą prawdę o Maryi: Ona jest Matką Boga. Kiedy obchodzimy to święto (1 stycznia), czcimy nie tylko Maryję, ale także Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. Głosimy chwalebną prawdę, że w łonie Maryi Druga Osoba Trójcy połączyła się całkowicie z naszym człowieczeństwem.

Modlitwa do Bożej Rodzicielki: Raduj się, Dziewico Rodzicielko Boga, Maryjo, Łaski pełna, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona, bo zrodziłeś Zbawiciela naszych dusz. Amen

Comments are closed.